Načítám...
Zpracování osobních údajů
  Zpět na úvod

Zpracování osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů e-shopu www.beluno.cz, společnost Tenesito s.r.o., se sídlem Plzeňská 157, Praha 5 - Smíchov, 150 00 , IČO: 02574934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220972 („Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se zákazníků („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely cílené komunikace. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu našich zaměstnanců a externích subjektů v roli zpracovatelů osobních údajů. I oni Vaše osobní údaje chrání stejně přísně a v souladu s GDPR jako my, a (b) po dobu 2 let.

Osobní údaje subjektů údajů budou předávány třetím stranám.

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování následujícím společnoste:

- PM DEVELOPMENT, s.r.o. (Shopero) - poskytovatel e-shopu za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu

- Olicon logistics s.r.o. - poskytovatel logistických služeb za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby

- Mailkit s.r.o. - poskytovatel e-mail marketingového řešení za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese obchod@beluno.cz.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.